CemArt

CEMSTYLE-450

סמ-סטייל 450  הוא מדה מתפלסת עליונה בהרכב תערובת מיוחד המבוסס על צמנט אלומינה, אגרגאט, דבקים ומוספים כימיים. תערובת  האבקות מיועדת לשימוש כציפוי דקורטיבי עליון של רצפות. המדה מיושמת בעובי 4-30 מילימטר בשכבה. המדה מיועדת לשימוש בשכבת דריכה עליונה ברצפה. בתנאי יישום רגילים ניתן לדרוך על המדה כבר לאחר 1-2 שעות. חוזק מלא ועמידות בעומס כבד מתפתחים בתוך שבוע, כתלות בתנאי הסביבה.

CEMPAC-565

CEMPAC-565 הוא בטון הזרקה ליישום בשיטת בטון הפוך (PAC) או לתיקון בטון פגום. אשפרתו של CEMPAC-565 מתאפיינת בחום הידרציה נמוך, מה שמאפשר שימוש ביציקות גדולות ללא הבעיות הנובעות מחום גבוה. חום סביבה גבוה מביא לזמן אשפרה קצר.